​VEDTÆGTER FOR PRÆSTØ ANTENNELAUG

NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

§ 1.

Foreningens navn er: 

PRÆSTØ ANTENNELAUG

SKOLEVEJ, PRÆSTØ

VORDINGBORG KOMMUNE

§ 2.​

 1. Foreningens formål er at eje og drive et bredbåndskabelanlæg med henblik på over for medlemmerne at:
 2. Modtage og distribuere danske og udenlandske radio- og fjernsynskanaler.
 3. Udbyde kapacitet til brug for datatransmission.
 4. Foreningen kan desuden drive naturligt beslægtet virksomhed som udlejning af antennemast og ledningsnet samt administration for andre antenne- og grundejerforeninger.
 5. Nye tiltag skal godkendes af generalforsamlingen.
 6. Foreningen kan selv forestå udbud af internetydelser, eller sikre, at en ekstern udbyder af internet-ydelser kan levere stabile forbindelser og tilslutning til ydelser, der anses som moderne og fremtids-sikrede.
 7. Valg af udbyder af internet kan foretages af bestyrelsen. Bestyrelsens beslutninger skal forelægges til orientering for førstkommende ordinære generalforsamling.​

MEDLEMMERNE

§ 3.

 1. Enhver, som har betalt tilslutningsbidrag til foreningen og er tilsluttet foreningens bredbåndskabelanlæg, eller som faktisk er tilsluttet dette anlæg, er pligtige til at være medlem af foreningen.
 2. Enhver, som bor i foreningens forsyningsområde, kan begære sig tilsluttet foreningens bredbåndskabelanlæg mod at betale gældende tilslutningsafgift og under forudsætning af, at forsyning umiddelbart kan finde sted uden udbygning af anlægget. I modsat fald undersøger foreningen mulighederne for fornøden udbygning, idet alle udgifter til den udvidelse af anlægget, der er nødvendig for tilslutningen helt eller delvis kan betales af det/de nye medlem/mer under behørig hensyntagen til yderligere udvidelsesmuligheder, der følger af udvidelsen. Ved tilslutning i forbindelse med byggemodning af nye områder skal udgifterne betales af den, der forestår byggemodningen.

§ 4.

 1. Der opkræves hos medlemmerne et årligt bidrag (kontingent) pr. husstand til dækning af omkostningerne ved foreningens drift og vedligeholdelse, herunder investeringer i ny teknologi.
 2. Bidraget (kontingentet) fastsættes hvert år på generalforsamlingen for det løbende regnskabsår.
 3. Første bidrag betales det regnskabsår, hvor indmeldelse finder sted.
 4. Ønsker en ejer af en udlejningsejendom ikke en kollektiv tilslutning, kan en lejer dog selvstændig blive tilsluttet på lige fod med ejere. Lejeren bærer det fulde ansvar for nødvendig tilladelse fra ejeren. Ved fraflytning kan lejeren ikke flytte tilslutningen til anden adresse.

§ 5.

 1. Medlemmerne er pligtige at acceptere, at forbindelseskabler, forstærkere og standere placeres ved eller på deres ejendom uden betaling fra foreningens side.
 2. Medlemmerne afholder selv udgifterne til udbedring af de skader, de måtte påføre forbindelseskabler, forstærkere og standere, der findes på deres ejendom. Det samme gælder, hvis medlemmerne påfører anlægget skader uden for egen ejendom.
 3. Eventuelle beskadigelser skal straks indberettes til bestyrelsen.

§ 6.

 1. Medlemmernes modtagning af ydelser fra foreningen sker i henhold til de til enhver tid gældende leveringsbetingelser. Disse skal gøres tilgængelige for medlemmerne på hjemmesiden: www.palaug.dk.

§ 7.

 1. Ethvert medlem kan udmeldes af foreningen med skriftligt varsel til en 31/3; 30/6;30/9 eller 31/12. Varslingen skal være bestyrelsen i hænde senest den 15/2; 15/5; 15/8 eller 15/11.
  ​Ved udmeldelse er medlemmet ikke berettiget til at få nogen andel af foreningens formue udbetalt eller på anden vis overdraget som sin.​

GENERALFORSAMLING

§ 8.

 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

§ 9.

 1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned i Præstø by.
 2. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 4 ugers varsel i den lokale presse samt på laugets hjemmeside www.palaug.dk og på Info-kanal med angivelse af dagsorden, tid og sted for generalforsamlingen og med oplysning om, hvor og hvornår regnskab for det forløbne regnskabsår, og budget for det kommende år, er fremlagt.
 3. Er der rettidigt indkomne forslag til behandling på generalforsamlingen, skal disse forslag være tilgængelige på laugets hjemmeside: www.palaug.dk
 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af 2 stemmetællere.
  3. Valg af referent.
  4. Formanden aflægger bestyrelsen beretning.
  5. Regnskabet for det forløbne år til godkendelse, aflægges af regnskabsfører.
  6. Eventuelle forslag.
  7. Behandling af budget og fastsættelse af bidrag (kontingent) for det løbende regnskabsår.
  8. Valg af revisor.
  9. Valg til bestyrelse.
  10. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år.
  11. (Valg af 2 bilagskontrollanter er udgået.)
  12. Eventuelt

Forslag til behandling under dagsordenens punkt 6 skal med navns underskrift være et bestyrelsesmedlem i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.

§ 10.

 1. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller kan begæres af mindst 10 (ti) procent af medlemmerne. Indkaldelse skal ske med varsel på 2 uger og den skal afholdes senest 3 uger efter, at en sådan beslutning er truffet eller begæring modtaget.

§ 11.

 1. Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindelig stemmeflertal, medmindre andet fremgår af disse vedtægter. Ethvert medlem kan begære skriftlig afstemning.
 2. Den til enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig. Kun medlemmer, som ikke er i restance til foreningen, kan afgive stemme på generalforsamlingen. Hver tilslutning af en husstand tæller for et medlem og har således stemmeret.
 3. I udlejningsejendomme har lejeren stemmeret for den tilsluttede husstand.
 4. Over forhandlingerne på generalforsamlingen og i bestyrelsen føres en protokol, der har fuld bevisende kraft, når den for generalforsamlingens vedkommende er underskrevet af dirigent og referent – og for bestyrelsesmøders vedkommende er underskrevet af samtlige mødedeltagere.
 5. Der kan stemmes ved fuldmagt. Dog kan man kun medbringe 1 fuldmagt.

LEDELSE, TEGNING og HÆFTELSE.

§ 12.

 1. Foreningen ledes af en bestyrelse på fem medlemmer, der vælges for to år ad gangen, således tre for lige år og to i ulige år ved den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen fastsætter sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der er nødvendige for foreningens virksomhed.
 2. Bestyrelsen fastsætter tilslutningsafgiften, der eventuelt kan opdeles i et fast beløb og forhøjet kontingent i en periode.
 3. Der kan ydes honorar til bestyrelsen.
 4. Bestyrelsen har bemyndigelse til at ansætte lønnet assistance.
 5. Bestyrelsen kan træffe afgørelser om laugets medlemskab af FDA, Forenede Danske Antenneanlæg.

§ 13.

 1. Foreningen forpligtes i alle forhold, herunder ved køb, salg og pantsætning, ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller kassereren.
 2. Hvis formand eller kasserer er fraværende kan der gives prokura til et bestyrelsesmedlem.

§ 14.

 1. Foreningen hæfter kun for sine forpligtigelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.
 2. Erstatningskrav mod foreningen fra medlemmer som følge af direkte eller indirekte tab er udelukket, uanset om kravet hidrører fra skade på medlemmernes aktiver eller fra den programvirksomhed eller anden aktivitet, der formidles via foreningens bredbånds-kabelanlæg.

Regnskab og økonomi

§ 15.

 1. Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. På hvert års Generalforsamling fastsættes bidraget (kontingentet) af generalforsamlingen.
 2. Regnskabet revideres af en registreret eller statsautoriseret revisor. Revision finder sted én gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revisoren ønsker det.
 3. Bestyrelsen kan antage lønnede medarbejdere til udførelse af opgaver med information, vedligeholdelse af anlægget, administration m.m.
  1. Ved antagelse af lønnede medarbejdere skal bestyrelsen sikre en forsvarlig varetagelse af almindelige arbejdsgiverfunktioner, herunder arbejdsmiljø, arbejdsgiveransvar m.m.
  2. Bestyrelsens kompetence til at træffe beslutninger efter disse vedtægter, kan ikke overdrages til lønnede medarbejdere.
  3. Bestyrelsen kan indgå aftaler med andre foreninger eller virksomheder om udførelse af de i stk. 3.1 nævnte opgaver.
 4. Forsikring
  1. Bestyrelsen skal tegne forsikring, der dækker arbejdsskade for personer, der arbejder i foreningens tjeneste, bestyrelsesansvar, foreningens erstatningsansvar over for 3. person samt brand og udefra kommende skader på det tekniske anlæg.
  2. Bestyrelsen kan tegne andre forsikringer.
  3. Forsikringsdækningen skal fremgå af årsberetning eller årsregnskab.

RESTANCER.

§ 16.

 1. Dersom et medlem ikke efter påkrav har indbetalt en ham påhvilende forpligtigelse til foreningens kasse, kan bestyrelsen overgive sagen til inkasso og lade medlemmets tilslutning til anlægget afbryde. Medlemmet er pligtig at betale samtlige udgifter, der er en følge af den manglende indbetaling, herunder for gentilkobling til anlægget.

FRAFLYTNING.

§ 17.

 1. LEJEBOLIG: Ved fraflytning af lejemål skal lejer(medlem) afmelde skriftligt til laugets kasserer, jfr. §7 stk. 1. Såfremt en lejer ved fraflytning undlader at melde sig ud af lauget, hæfter denne lejer for betaling af kontingent indtil skriftlig udmeldelse har fundet sted.
 2. Udlejer skal skriftligt afmelde lejer til laugets kasserer med oplysninger om ny lejers navn. Udlejer bør endvidere oplyse ny lejer om, at tilslutning til nettet kræver medlemskab af Præstø Antennelaug.
 3. EJERBOLIG: Ved fraflytning af ejerbolig på grund af udlejning eller salg, skal ejer skriftligt afmelde til laugets kasserer. Ejer skal endvidere skriftligt gøre lejer/køber opmærksom på, at tilslutning til antennenet kræver medlemskab af Præstø Antennelaug.
 4. Såfremt en ejer undlader at afmelde sig, hæfter denne for betaling indtil skriftlig afmelding har fundet sted, med gældende opsigelsesvarsel. Fraflyttere kan ikke medtage den del af tilslutningen som tilhører foreningen, jfr. §19, stk. 1, da dette følger ejendommen

Programudbud

§ 18.

 1. Programudbuddet på Præstø Antennelaugs anlæg bestemmes fortrinsvis ved brugerafstemning blandt foreningens medlemmer.
 2. Bestyrelsen drager omsorg for, at kanaludbud og sammensætning afspejler medlemmernes ønsker og behov, såvel indholdsmæssigt som økonomisk. Ligeledes skal de unges og børnenes ønsker på rimelig vis afspejles i kanaludbuddet.
 3. Ved optagelse af programmerne på anlægget skal det til enhver tid gældende budget overholdes.
 4. Bestyrelsen kan udlægge programmer på prøvekanalerne til medlemmernes orientering om, hvad der er af nye tiltag.

VEDLIGEHOLDELSE OG KONTROL.

§ 19

 1. Bredbåndskabelanlægget ejes af foreningen. Foreningens ejerskab består til og med første stander.
 2. Bestyrelsen sørger for, at anlægget holdes ved lige, og at det forsikres i det omfang, bestyrelsen finder det nødvendigt.


​§ 20.

 1. Det er forbudt medlemmerne selv at foretage - eller lade foretage - indgreb eller ændringer af anlægget eller dele deraf, for så vidt angår den del af anlægget, som tilhører foreningen, jævnfør § 19 stk. 1.
 2. Det er ligeledes forbudt for medlemmerne at tilkoble apparater eller lignende til anlægget, som forstyrrer dette. I tilfælde af vanrøgt eller misbrug af anlægget kan bestyrelsen straks afbryde forbindelsen.
 3. Såfremt et medlem forsér sig mod stk. 1 eller 2 er bestyrelsen forpligtet til at påtale forholdet og kræve erstatning. Kan dette ikke afhjælpe forholdet kan bestyrelsen afbryde signal- forsyningen, kræve erstatning, ekskludere medlemmet og/eller foretage politianmeldelse.

§ 21.

 1. Medlemmer stiller den fornødne plads til rådighed for kabler og de installationer, der måtte være nødvendige for den enkelte boligenhed.
 2. Den tilsynsførende og reparatører kan mod forevisning af legitimation anmode om adgang til installationerne.
 3. Foreningen har ret til at kontrollere foreningens ejendele og medlemmernes installationer med henblik på konstatering af vedligeholdelsesstandarden og af, om installationerne svarer til det over for foreningen oplyste og er i overensstemmelse med foreningens regler herfor.
 4. Ved formodet mistanke om misligholdelse/misbrug, kan der afbrydes for tilslutningen.

VEDLIGEHOLDELSE og TEKNISK INSTALLATION.

§ 22.

 1. Bestyrelsen vælger den, der skal føre tilsyn med vedligeholdelsen af anlægget.
 2. Bestyrelsen skal sikre, at den fornødne tekniske dokumentation af anlægget er til stede og at denne løbende opdateres.
 3. Bestyrelsen skal sikre at foreningen er tilsluttet aftalen med LER (Dansk Ledningsregister). Dette er lovbundet.

UDVIDELSER.

§ 23.

 1. Bestyrelsen kan beslutte at igangsætte udvidelser af anlægget til nye områder, såfremt udvidelsen på kortere sigt er umiddelbar rentabel.
 2. Bestyrelsen kan beslutte at igangsætte udvidelser af anlæggets kapacitet og anvendelsesmuligheder, såfremt sådanne beslutninger holder sig indenfor de rammer, der er givet af tidligere generalforsamlingsbeslutninger.
 3. Bestyrelsen redegør på den ordinære generalforsamling under dagsordenens punkt f. for de muligheder, som forventes at foreligge i den nærmeste fremtid, samt for de forventede økonomiske konsekvenser heraf.

VEDTÆGTSÆNDRINGER, FORENINGSOPHØR.

§ 24.

 1. Foreningens virksomhed ophører, såfremt anlægget nedlægges, eller hvis det besluttes, at foreningen skal indgå i anden forening.
 2. Ændring af nærværende vedtægter kræver, at 2/3 af foreningens medlemmer stemmer herfor, dog kan § 18 ændres ved almindelig stemmeflertal. Er 2/3 af foreningens medlemmer ikke til stede, kan bestyrelsen indkalde til ny generalforsamling, der skal afholdes senest 3 uger efter. Der skal i indkaldelsen redegøres for forslaget. På den ny generalforsamling kan vedtægtsændringerne vedtages med simpelt flertal.
 3. Stk. 2 gælder ligeledes vedrørende foreningens ophør.
 4. Eventuelt overskud, efter at alle foreningens forpligtelser er dækket, fordeles ligeligt mellem de på ophørstidspunktet værende medlemmer, der har været medlemmer i mindst 5 år.
 5. Såfremt almindeligt flertal stemmer for opløsning på den første generalforsamling, skal bestyrelsen:
  1. Annoncere dette i lokale blade med anmodning om, at dokumenterede krav mod foreningen skal være foreningen i hænde inden 3 måneder.
  2. Informere medlemmer og samarbejdsparter, der anmodes om at fremsende dokumenterede krav, således at de er foreningen i hænde inden 3 måneder.
  3. Udarbejde forslag til salg eller overdragelse af foreningens aktiver herunder særligt det tekniske anlæg m.m.

FORTOLKNING.

§ 25.

 1. Tvivlsspørgsmål vedrørende forståelsen af disse vedtægter afgøres af generalforsamlingen.
 2. De til enhver tid gældende vedtægter skal gøres tilgængelige for medlemmerne ved omdeling og på laugets hjemmeside.

​Præstø Antennelaug

Adelgade 32

4720 Præstø

Tlf.: 44 40 47 20

E-mail: ​kontor@palaug.dk

CVR: 74556019

Kontorets åbningstider

​Mandag: 08-30 - 10.00

Tirsdag: 14.30 - 16.00

Onsdag: Lukket

Torsdag: 08.30 - 10.00 og 

                 16.00 - 18.00

Fredag: Lukket​

* Ved fejl på TV eller internet, ring på      tlf.: 44 40 47 20

Telefontid​

​Mandag - Torsdag: 08.00 - 10.00

Torsdag                      15.00 - 15.30

Fredag:                       Lukket

Ring på tlf.: 44 40 47 20